Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 16 2019

3273 f450 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viathetemple thetemple
Boję się. Boję się bardzo. Zawsze się bałam, że ludzie, których pokocham, odejdą. Że nie zasługuję na nich, na ich uwagę, zainteresowanie, obecność. Że jestem tylko, nic nieznaczącym, epizodem w ich życiu. Bo przecież mnie nie można lubić. Ja siebie nienawidzę i nie jestem w stanie uwierzyć, że ktoś, kiedyś mógłby pomyśleć: "Dobrze, że ona jest".
— ktoś z internetów
2909 7a7c 500
Reposted fromnyaako nyaako via000monnnn066 000monnnn066
Bardzo chcę wrócić. Do Ciebie. Aby dokończyć naszą rozmowę. I rozpocząć wiele innych.
— J.L.Wiśniewski
Reposted frompieprzycto pieprzycto viabigevilgrin00 bigevilgrin00
3254 74e2 500
Reposted fromupinthesky upinthesky viabigevilgrin00 bigevilgrin00
2983 9445 500
- Szukam przyjaciół. Co znaczy „oswoić”?
- Jest to pojęcie zupełnie zapomniane – powiedział lis. – „Oswoić” znaczy „stworzyć więzy”.
- Stworzyć więzy?
- Oczywiście – powiedział lis. – Teraz jesteś dla mnie tylko małym chłopcem, podobnym do stu tysięcy małych chłopców. Nie potrzebuję ciebie. I ty mnie nie potrzebujesz. Jestem dla ciebie tylko lisem, podobnym do stu tysięcy innych lisów. Lecz jeżeli mnie oswoisz, będziemy się nawzajem potrzebować.

September 30 2019

3426 097a 500
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viaZoonk11 Zoonk11
To straszne odkryć, że już nie chcesz życia, które się przed tobą rozciąga.
— Jojo Moyes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaaura-lunaris aura-lunaris

September 27 2019

8777 271f 500
Nie zapominaj o ludziach, że mają grypę, imieniny, małe kłopoty nudne historyjki do opowiedzenia przez telefon. Nie zapominaj, chociaż oni też nie mają czasu. I mogą zapomnieć.
— K. Gucewicz-Przybora "Memento"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaKawaiiNamida KawaiiNamida
Reposted frommurmur murmur
8514 27e1
Reposted fromEtnigos Etnigos viaDagarhen Dagarhen
0906 d1a4 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaSilentForest SilentForest
6716 ce24 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viamydiscovery mydiscovery
0633 817e
Reposted frommariola mariola viabamboocha bamboocha

September 18 2019

8554 beb9 500
Reposted frombrumous brumous vialiliowadusza liliowadusza
7337 efc8
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viagazda gazda
6783 e27b 500
2981 918c 500
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viaadia adia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl