Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 11 2018

Reposted fromFlau Flau

November 10 2018

5293 c472
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialexxie lexxie
Coś wam powiem: każdy samotnik, choćby się zaklinał, że tak nie jest, pozostaje samotny nie dlatego, że lubi, ale dlatego, że próbował stać się częścią świata, ale nie mógł, bo doznawał ciągłych rozczarowań ze strony ludzi.
Reposted from48hrs 48hrs viafoodforsoul foodforsoul
Jestem rozjebany i to kompletnie rozjebany. Nie wiem, co się stało ani jak doprowadziłem się do tego stanu, ale jest, jak jest i mam kurewsko poważne problemy i nie wiem, czy da się z nimi coś zrobić. Nie wiem, czy ze mną da się coś zrobić.
— James Frey - milion małych kawałków (via szellou)
Reposted fromkostuchna kostuchna viahepi hepi

November 09 2018

5201 642a 500
Zamknięty jestem w swoim ciele do końca życia  i nikt mi nie otworzy tej klatki.
— Marek Hłasko
Reposted fromazathiana azathiana vianutt nutt
Reposted fromdramaaddict dramaaddict viaiammistake iammistake
3405 2317 500
Reposted fromOnlyYellow OnlyYellow viahepi hepi
8138 b53c 500
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho viahepi hepi
Reposted fromumarla-dusza umarla-dusza viacavebear cavebear
3408 2449
Reposted fromdeathhorse deathhorse viacavebear cavebear

November 07 2018

8590 eead 500
Reposted fromzciach zciach viamyszkaminnie myszkaminnie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl