Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 12 2019

7523 daca
Reposted frompastainmy pastainmy viateijakool teijakool
Człowiek może Ci powiedzieć miliony pięknych słów, ale kiedy patrzysz na jego zachowanie, dostajesz wszystkie odpowiedzi.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaunusual unusual
The biggest mistake I made was believing that if I cast a beautiful net I'd catch only beautiful things
— the oa
Reposted fromiblameyou iblameyou
3364 7029 500
Reposted fromhormeza hormeza viaLabRatOr28 LabRatOr28
Podobno ludzie wracają, gdy kończą im się miejsca, w które mogli uciekać.
— Doctor Evil
6415 45b9
Jak poradzić sobie z tą frustracją, że czujesz,  że możesz i powinieneś robić tyle wspaniałych rzeczy, a nie masz siły?
— M.Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
0821 f852 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viaMsSuzanna MsSuzanna

May 05 2019

9779 33be 500
Reposted fromFlau Flau
8746 64d6 500
Reposted fromplants plants viazupabiskupa zupabiskupa
Reposted fromFlau Flau viazupabiskupa zupabiskupa
6072 3afa 500
4596 5495 500
Reposted fromolbaria olbaria viaallay allay

May 02 2019

7290 2d66 500
Reposted fromOnlyPurple OnlyPurple
6956 09b4 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viahepi hepi
5972 914f
Reposted fromskrzacik skrzacik viarudelubie rudelubie
2738 3617
Reposted fromlostness lostness vianiedoskonalosc niedoskonalosc
4704 d63a 500
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaYYY YYY
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl