Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 15 2018

8877 d14b 500
i ta mgła, ta mgła...
Reposted fromheatriss heatriss viaRedowskaa Redowskaa

July 14 2018

Cóż za przedziwna dziewczyna. (...) Mówi jak starzec, a czuje jak dziecko. Kiedy się jej słucha, ma się do czynienia ze zblazowanym, ironicznym bajerowaniem, zdradzającym znaczne wyczerpanie sił witalnych. Kiedy się ją obserwuje, dostrzega się wielką wrażliwość, ogromne serce, chwiejność emocjonalną, pozwalającą w jednej sekundzie przejść od śmiechu do łez.
— Eric Emmanuel Schmitt "Kobieta w Lustrze"
Reposted fromlovvie lovvie
6666 65f8
Reposted fromdusix dusix viapsychedelix psychedelix
4700 16d6
Reposted fromiwillbefine iwillbefine viastraycat straycat

Nigdy nie pokazuj ludziom, że cokolwiek Cie dotknęło.

Reposted fromgdybam gdybam
7507 de69
Show me a strong woman and I’ll show you the scars on her soul that made her so.
— J.J. McAvoy, Children of Ambition
Reposted frommefir mefir
1010 6419
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viastraycat straycat
9522 02da 500
Reposted frombrumous brumous vialekkaprzesada lekkaprzesada
Zrośniesz się. To tylko kwestia czasu. Niech upłynie trochę wody, deszczu, łez i wina. A potem przyjdzie nowe życie i nowe słońce i nie będziesz już płakać za mostami, które spaliły się albo runęły w przepaść.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianieobecnosc nieobecnosc
7994 bf9e
Reposted fromskrzacik skrzacik viamietta-world mietta-world
Yeah sex is cool but have you ever hugged someone so tightly and you just feel really safe with this person and as you’re locked in each others’ arms you just feel nothing but contentment because right here, you’re with a person you could also call your home.
Moonchild
Reposted frompaket paket viagingerglue gingerglue
6991 5449 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viainerte inerte
6592 0be1
Reposted fromerial erial viainerte inerte
Reposted fromlifeless lifeless viainerte inerte
8877 d14b 500
i ta mgła, ta mgła...
Reposted fromheatriss heatriss viaperesekere peresekere

July 08 2018

6648 489f 500
7684 114f 500

pocketss:

it’s just one of those croissant days

Reposted fromryliceracc ryliceracc viafotofob fotofob
Reposted fromFlau Flau viaFlowialiusz Flowialiusz
8711 4342
Reposted fromtetsukun tetsukun viaFlowialiusz Flowialiusz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl